szechenyi
  • +36 1 413 3710
  • kmaszc@kmaszc.hu
  • Budapest, Andrássy út 63-65. I Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006362

Gróf Bercsényi Miklós - Bercsényi Miklós Élelmiszeripari-Környezetvédelmi Technikumunk névadója - 1665. szeptember 24-én született Bécsben. Kuruc főgenerális, II. Rákóczi Ferenc közeli harcostársa és a Rákóczi-szabadságharc egyik irányítója volt. A nagyszombati egyetemen tanult, majd Esterházy Pál nádor oldalán kezdte katonai pályáját, 1685-ben Vágsellye kapitánya lett, 1686-ban Buda ostrománál ezredesi rangot kapott, majd Szeged várának főkapitányává nevezték ki. I. Lipót magyar király és német-római császár több kitüntetésben részesítette és később apjával együtt grófságot is nyert, sőt, aranysarkantyús vitézzé is ütötték. Az 1690-es években szembefordult a császár abszolutizmusával és elnyomó politikájával. Rákóczival együtt fogtak neki, hogy francia segítséggel megdöntsék a Habsburgok magyarországi uralmát. 1703-ban Bercsényi lengyel csapatok, valamint Moldvából toborzott zsoldosok élén jött Rákóczi segítségére és kezdettől fogva a szabadságharc második embere volt. Politikai nézetei egyébként sokban különböztek Rákócziétól, szűkebb térre igyekezett szorítani a protestáns köznemesség befolyását az államigazgatásban, s katonapolitikai, diplomáciai vitákba is keveredett vele. Mindvégig kitartott azonban a konföderációra tett esküje mellett. Nyolc éven át szinte állandóan hadban forgott és hadat vezetett, emellett a diplomáciában is a fejedelem egyik legbizalmasabb tanácsadója volt.
Forrás: Wikipédia
... See MoreSee Less

View on Facebook

I. “Földtől az asztalig” projektverseny

“FÖLDTŐL AZ ASZTALIG” AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI PROJEKTVERSENY 2014.

BESZÁMOLÓ

A tehetséggondozó program egy olyan országos, szakterületi verseny, amelynek módszertana a hagyományos szakmai versenyektől eltérően a projektmódszert részesíti előnyben, így azok a tehetséges fiatalok kerülhetnek általa előtérbe, akik kooperatív és kreatív módszerkompetenciája kiemelkedő szinten van. A program célja az agrár- és élelmiszertudományi szakképzés területén a projektmódszerű oktatás-nevelési tevékenység népszerűsítése, a tanulók gyakorlatorientált ismeretalkalmazási tevékenységekre való motiválása.
Az első fordulóban a csapatok egy tetszőleges, minimum 20 órás projektfeladatot kell, hogy megoldjanak a kiírásban felsorolt témakörökhöz kapcsolódóan. A feladatok megoldását – a választott témakörön belül saját maguk által kitalált téma feldolgozásá t – dokumentálni kell, mely dokumentáció az értékelés alapja. A tevékenységet képi, hangalapú dokumentációval, webes megoldásokkal (honlap, youtube, blog, twitter, facebook, instagram, stb.) illetve kötelező elemként projektnaplóval is dokumentálni kell. A projektek dokumentációját digitálisan, a produktum bemutatásával együtt kell elküldeni a szervező intézménynek.

A nevezés vagy a továbbjutás feltételei

A nevezés feltétele 3-5 fős csapatok felállítása és a nevezési lapok beküldése volt. A felkért szakmai bíráló bizottság minden beérkező projektmunkát részletesen, azonos szempontrendszer alapján értékelt, majd az így kialakult összpontszámok alapján a legjobb 10 csapat jutott tovább a döntőbe. A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasznált irodalom. A verseny témája a komplex agrár- és élelmiszertudomány. Mivel a verseny projektmódszerű tevékenység és tanulási módszer hatékonyságának és az ezzel kapcsolatos kompetenciáknak a mérésére szolgál, nincs meghatározott ismeretanyag, amelyre a verseny épül. A versenyen megjelenő követelmények túlmutatnak a szaktárgyi tudás követelményrendszerén. A megvalósítandó projekteken keresztül, a tanulók számos, szaktárgyi tudást érintő és attól független kompetenciaköre is fejlődik.
A verseny és a versenyre való felkészülés, a pályamunka elkészítése során a következő – szaktárgyi tudástól független – kompetenciák fejlődnek, így biztosítva a komplex tehetséggondozást.

1. Személyes kompetenciák: önállóság, felelősségtudat, megbízhatóság, döntés-képesség, általános
tanulási képesség, konstrukciós készségek, kézügyesség.
2. Szociális kompetenciák: határozottság, szervezőkészség, kezdeményezőkészség, módszeres munkavégzés, kapcsolatteremtő és fenntartó készség, együttműködési képesség, értékelési képesség, önértékelési képesség, nyitottság, helyzetfelismerés.
3. Kognitív kompetenciák: lényegfelismerés, kritikai gondolkodás, analitikus, elemző gondolkodás, következtetési képesség, általánosítás és összehasonlítás képessége, rendszerező képesség, problémamegoldó gondolkodás.

A legjobb 10 csapat számára június második felében 2 napos projekt-döntő került megrendezésre, ahol
a csapatok a helyszínen oldottak meg projektfeladatot meghatározott témakörön belül.

A nevezés vagy a továbbjutás feltételei

A felkért szakmai bíráló bizottság az első fordulóra beérkezett minden projektmunkát részletesen, azonos szempontrendszer alapján értékelt, majd az így kialakult összpontszámok alapján a legjobb 10 csapat jutott tovább a döntőbe.

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasznált irodalom

A verseny témája a komplex agrár- és élelmiszertudomány. Mivel a verseny projektmódszerű tevékenység és tanulási módszer hatékonyságának és az ezzel kapcsolatos kompetenciáknak a mérésére szolgál, nincs meghatározott ismeretanyag, amelyre a verseny épül.
A versenyen megjelenő követelmények túlmutatnak a szaktárgyi tudás követelményrendszerén. A megvalósítandó projekteken keresztül, a tanulók számos, szaktárgyi tudást érintő és attól független kompetenciaköre is fejlődik.
A verseny és a versenyre való felkészülés, a pályamunka elkészítése során a következő – szaktárgyi tudástól független – kompetenciák fejlődnek, így biztosítva a komplex tehetséggondozást.

1. Személyes kompetenciák: önállóság, felelősségtudat, megbízhatóság, döntés-képesség, általános
tanulási képesség, konstrukciós készségek, kézügyesség.
2. Szociális kompetenciák: határozottság, szervezőkészség, kezdeményezőkészség, módszeres munkavégzés, kapcsolatteremtő és fenntartó készség, együttműködési képesség, értékelési képesség, önértékelési képesség, nyitottság, helyzetfelismerés.
3. Kognitív kompetenciák: lényegfelismerés, kritikai gondolkodás, analitikus, elemző gondolkodás, következtetési képesség, általánosítás és összehasonlítás képessége, rendszerező képesség, problémamegoldó gondolkodás.

A mezőgazdasági, élelmiszeripari, környezetvédelmi, kertészeti, erdészeti (összefoglaló kifejezéssel: agrár) szakképzésben résztvevő iskolák, mint szakiskolák, számos fejlesztési programban találkoztak már a projektmódszerű oktatással és az iskolák többsége, belátva ennek a módszernek a szakképzésben betöltött szerepét és létjogosultságát, alkalmazza is a projektoktatást, mind a közismereti, mind a szakmai képzésben. A módszer azonban a hagyományos vizsgarendszernek alárendelve, csupán részlegesen tud megvalósulni az iskolákban, hiszen a kimeneti mérések, a vizsgák nem projektmódszerű tevékenységet mérnek.
Annak támogatására tehát, hogy a projektmódszerrel oktatást felvállaló iskolák és kollégák munkájukat, a tanulói projekt-teljesítményeket összehasonlíthassák és munkájukhoz visszacsatolást kapjanak szükség van egy országos hatókörű versenyre, ahol ezt a munkát mérhetjük. Ez feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a projektmódszer, mint kiegészítő, oktatást színesítő és a tehetségek felismerésében, gondozásában óriási szerepű módszer még nagyobb teret hódíthasson el a hazai szakképzésben. A megvalósult pályázati program révén minden érintetti körből kifejezetten pozitív visszajelzéseket kaptunk. A jelentkezési lapok beérkezését megelőzően számos telefonhívást kaptunk, valamint e-mailen keresztül érdeklődők is kifejezték örömüket és várakozásukat a versennyel kapcsolatban. Fontos szakmai tapasztalat, hogy szükség van egy ilyen módszerű versenyre, hiszen a célcsoport oktatási kínálatában már megjelent és hagyományai is vannak a projektmódszernek, azonban ennek ez idáig nem volt országos mérési pontja, és nem találkoztak egymással a módszert alkalmazó pedagógusok sem.

A programot a fenntartó és a kapcsolódó országos szakmai szervezetek is támogatják és érdeklődéssel fordultak felé, a Földművelésügyi Minisztérium következő tanévre vonatkozó versenynaptárába is bekerül a verseny, így folytatása biztosítottnak tűnik jelenleg.
A résztvevő tanulók mind pozitív élményként élték meg a versenyt, és értékelésük szerint mind szakmai, mind módszertani szempontból nagy fejlődést érzékeltek saját magukon.
Ugyanezt a visszajelzést kaptuk a felkészítő tanároktól is, akik közül többen jelezték, hogy a projektmódszerű munka során egészen más oldalukról ismerték meg a tanulókat, és ez a mindennapos oktatási munkájukban is segíti őket.

A versenykiírást ide kattintva olvashatják.