szechenyi
  • +36 1 413 3710
  • kmaszc@kmaszc.hu
  • Budapest, Andrássy út 63-65. I Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006362

Gróf Bercsényi Miklós - Bercsényi Miklós Élelmiszeripari-Környezetvédelmi Technikumunk névadója - 1665. szeptember 24-én született Bécsben. Kuruc főgenerális, II. Rákóczi Ferenc közeli harcostársa és a Rákóczi-szabadságharc egyik irányítója volt. A nagyszombati egyetemen tanult, majd Esterházy Pál nádor oldalán kezdte katonai pályáját, 1685-ben Vágsellye kapitánya lett, 1686-ban Buda ostrománál ezredesi rangot kapott, majd Szeged várának főkapitányává nevezték ki. I. Lipót magyar király és német-római császár több kitüntetésben részesítette és később apjával együtt grófságot is nyert, sőt, aranysarkantyús vitézzé is ütötték. Az 1690-es években szembefordult a császár abszolutizmusával és elnyomó politikájával. Rákóczival együtt fogtak neki, hogy francia segítséggel megdöntsék a Habsburgok magyarországi uralmát. 1703-ban Bercsényi lengyel csapatok, valamint Moldvából toborzott zsoldosok élén jött Rákóczi segítségére és kezdettől fogva a szabadságharc második embere volt. Politikai nézetei egyébként sokban különböztek Rákócziétól, szűkebb térre igyekezett szorítani a protestáns köznemesség befolyását az államigazgatásban, s katonapolitikai, diplomáciai vitákba is keveredett vele. Mindvégig kitartott azonban a konföderációra tett esküje mellett. Nyolc éven át szinte állandóan hadban forgott és hadat vezetett, emellett a diplomáciában is a fejedelem egyik legbizalmasabb tanácsadója volt.
Forrás: Wikipédia
... See MoreSee Less

View on Facebook

Erasmus+ szótár (szavak)

Accompanying person

Kísérő személy

Accreditation

Akkreditáció

Affiliated entity

Kapcsolt jogalany

Applicant

Pályázó

Application deadline

Pályázati határidő

Associated partners

Társult partnerek

Basic skills

Alapkészségek

Beneficiary

Kedvezményezett

Blended mobility

Vegyes mobilitás

Call for proposals

Pályázati felhívás

Certificate

Tanúsítvány

Clerical Error

Elírás

Co-financing

Társfinanszírozás

Company

Vállalat

Consortium

Konzorcium

Coordinator/Coordinating organisation

Koordinátor/Koordináló szervezet/intézmény

Courses and training activities

Tanfolyamok és képzési tevékenységek

Digital Competence

Digitális kompetencia

Enterprise

Vállalkozás

EQF (European Qualifications Framework)

EKKR (Európai képesítési keretrendszer)

ESCO (multilingual classification of European Skills, Competences, Qualifications and Occupations)

ESCO (készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások többnyelvű európai osztályozása)

Established

Székhellyel rendelkező

Europass

Europass

European NGO

Európai nem kormányzati szervezet

First time applicant

Először pályázó

Force majeure

Vis maior

Green skills

Zöld készségek

Green Travel

Környezettudatos/környezetkímélő utazás

Informal learning

Informális tanulás

International

Nemzetközi

Job shadowing (practical learning experience)

Szakmai látogatás (job shadowing) (gyakorlati tanulási tapasztalat)

Key competences

Kulcskompetenciák

Learning mobility

Tanulási célú mobilitás

Learning outcomes

Tanulási eredmények

Legal Entity Appointed Representative (LEAR)

Jogalany kijelölt képviselője (JKK)

Less experienced organisation

Kevésbé tapasztalt szervezet/intézmény

Life-long learning

Egész életen át tartó tanulás

Newcomer organisation

Új résztvevő

Micro-credential

Mikrotanúsítvány

Mobility/Learning agreement

Mobilitási/Tanulmányi megállapodás

Month

Hónap

MOOC

MOOC

Non-formal learning

Nemformális tanulás

Occupational profile

Foglalkozási profil

OID

OID

Occupational profile

Nyílt hozzáférés

Open Educational Resources (OER)

Nyílt oktatási segédanyagok

Open licence

Nyílt licenc (nyílt engedély)

Participants

Résztvevők

Participating organisation

Részt vevő szervezet/intézmény

Partner organisation

Partnerszervezet/-intézmény

Partner Countries

Partnerországok

Partnership

Partnerség

Participant with fewer opportunities

Kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők

Peer Learning

Társaktól való tanulás

Preparatory Visit

Előkészítő látogatás

Professional development

Szakmai továbbképzés

Profit-making body active in Corporate Social Responsibility

Vállalati társadalmi felelősségvállalás iránt elkötelezett profittermelő szerv

Programme Countries

Programországok

Project

Projekt

Qualification

Képesítés

Receiving organisation

Fogadószervezet/-intézmény

School

Iskola

Sending organisation

Küldő szervezet/intézmény

SMEs (Small and mediumsized enterprises)

Kkv-k (kis- és középvállalkozások)

Social enterprise

Szociális vállalkozás

Staff

Munkatárs/szakember/oktató

Study visit

Tanulmányút

Traineeship (work placement)

Szakmai gyakorlat

Transnational

Transznacionális

Transversal (soft; life) skills

Transzverzális (puha; életviteli) készségek

Union transparency and recognition tools

Az átláthatóságot és az elismerést támogató uniós eszközök

Validation of non-formal and informal learning

A nemformális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítése

Virtual mobility

Virtuális mobilitás

Young people

Fiatalok

Apprenticeship (Apprentice)

Tanulószerződéses gyakorlati képzés (tanulószerződéses gyakorlati képzésben részt vevő tanuló)

EQAVET (European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training)

EQAVET (a Szakképzés Európai Minőségbiztosítási Referenciakerete)

Skills competitions

Szakmai versenyek

Vocational education and training (VET)

Szakképzés

Work-based learning

Munkaalapú tanulás